Regulamin witryny NaszeKadry.pl i firmy Tomasz Nowiński

z 25 maja 2018 roku

 

 1. Definicje:
  a) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu materiałów lub szkoleń w witrynie http://NaszeKadry.pl.
  b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z witryny oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez witrynę http://NaszeKadry.pl.
  Regulamin może być pobrany z witryny (link do strony z regulaminem lub stopka strony) i wydrukowany w każdym czasie.
  c) Konsument – Klient zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964, Dz.U. 16.93 z późn. zm.).
  d) Karta szkolenia – strona zawierająca dokładny opis szkolenia i materiałów, wraz z formularzem zamówienia, warunkami technicznymi, ewentualnymi ograniczeniami technicznymi i ceną brutto.
  e) Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem http://naszekadry.pl.

 

 1. Świadczenia. Dostępna pod adresem http://naszekadry.pl witryna internetowa oferuje dostęp do treści cyfrowych – płatnych i bezpłatnych materiałów edukacyjnych i szkoleń.

 

 1. Świadczenia od strony technicznej. Szkolenia realizowane są głównie w formie nagrań wideo (mp4 albo stream dostępny poprzez vimeo albo youtube). Uzupełnieniem materiałów wideo mogą być: pliki tekstowe (dostarczane w wersjach docx, pdf, odt), arkuszy kalkulacyjnych (xlsx, ods, pdf), stron internetowych, nagrań audio (mp3, opcjonalnie stream). Wymienione pliki pdf nie będą otwarte do edycji. Dostarczane materiały i szkolenia wymagają posiadania dostępu do sieci internet – łącze o przepustowości pozwalającej na odtwarzanie przeciętnego materiału np. ze strony youtube. Uzyskanie dostępu do materiałów i szkoleń wymaga posiadania i podania aktywnego adresu email. Będzie on wykorzystany do potwierdzenia zawarcia umowy, przekazania danych dostępowych oraz bieżącego kontaktu klienta z trenerem. Do odtworzenia szkoleń i materiałów wystarczy przeglądarka internetowa. Do otworzenia i praktycznego zastosowania materiałów uzupełniających wystarczający będzie dostęp do jednego z narzędzi: strony docs.google.com. lub narzędzi pakietu OpenOffice lub MS Office.
  Dokładam starań, aby wszystkie szkolenia i materiały były responsywne, tj. automatycznie prawidłowo otwierały się z dopasowaniem do Państwa urządzenia – telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego.(Ludzkim językiem: Jeżeli możliwe było otworzenie strony http://naszekadry.pl, tego regulaminu oraz opublikowanych na stronie przykładowych, bezpłatnych materiałów wideo, to korzystanie z materiałów i szkoleń płatnych na takim samym sprzęcie i parametrach łącza internetowego również będzie możliwe).

 

 1. Podmiot dostarczający szkolenia oraz prowadzący witrynę:
  Tomasz Nowiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Nowiński,
  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  NIP: 8941055167
  Regon: 932833017

Dane adresowe / kontaktowe:
Siedziba i a
dres do korespondencji: 52-436 Wrocław, ul. Leszczynowa 20, telefon: 795 272 094 (opłata wg cennika operatora)
Adres reklamacje: 52-436 Wrocław, ul. Leszczynowa 20

Konto firmowe:

ING Bank Śląski SA
Numer konta: 30 1050 1575 1000 0091 1431 5048

(weryfikacja numeru konta – obraz)

 

Zapytania reklamacyjne mogą być kierowane na adres: reklamacje@naszekadry.pl
lub pod numer telefonu: 795 272 094 (opłata wg cennika operatora).

 

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookies – więcej informacji tutaj.

 

 1. Wszelkie prawa do witryny, w tym prawa autorskie, własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, a także do wpisów, logotypów, zamieszczanych grafik należą do Tomasza Nowińskiego.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów i osoby odwiedzające witrynę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie witryny, oferowanych materiałów i szkoleń albo świadczonych usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy NaszeKadry.pl Tomasz Nowiński.

 

 1. Tomasz Nowiński oficjalnie informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się (mimo stosowanych zabezpieczeń) z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osób odwiedzających witrynę i Klientów. Odwiedzających witrynę i Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które chronić ich będą przed ww. zagrożeniami, m.in. programy antywirusowe, oprogramowanie chroniące tożsamość itp.

 

 1. Osoba odwiedzająca witrynę i korzystająca z bezpłatnych zasobów, a także Klienci (o ile w karcie szkolenia nie określiłem inaczej) są uprawnieni do korzystania z zasobów witryny wyłącznie na użytek własny. Każde inne użycie wymaga uzyskania mojej zgody drogą mailową.

 

 1. Dane osobowe. W przypadku zamówienia produktów oferowanych przez witrynę NaszeKadry.pl może być konieczne podanie danych osobowych, niezbędnych do skutecznego i zgodnego z prawem świadczenia usługi lub dostarczenia produktu.

 

 1. Administratorem zbieranych przez witrynę danych osobowych jest Tomasz Nowiński (wszelkie dane jak w punkcie 4. regulaminu).

 

 1. O ile wyrazili Państwo zgodę (zapis do newslettera i kliknięcie w link z potwierdzeniem adresu w pierwszym przesłanym mailu), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów firmy. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie, m.in. przez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego przesłanego do Państwa maila w ramach otrzymywanego od Tomasza Nowińskiego newslettera.

 

 1. Proces zamówienia. Staram się dostarczać produkty w sposób prosty i bezpieczny. Aby uniknąć zwiększania ceny przez dodatkowe prowizje, uniknąć niebezpieczeństwa skopiowania Państwa danych oraz chronić Państwa dane finansowe, nie są stosowane żadne automatyczne narzędzia do zamówień, płatności i przyznawania dostępu do materiałów. Wszystkie te czynności wykonywane są przez świadomą, prawdziwą i żywą osobę.
  Zamówienie:
  a) Pierwszym krokiem w procesie zamówienia szkolenia jest wypełnienie i przesłanie (przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) formularza zamówienia (wzór formularza) dostępnego przez kartę szkolenia.
  b) W odpowiedzi, na podany w formularzu adres email przesyłana będzie do Państwa informacja podsumowująca zamówienie oraz zawierająca dane do wykonania płatności. Od otrzymania przez Państwa maila z potwierdzeniem umowę uważa się za zawartą.
  c) W przypadku braku płatności email z przypomnieniem będzie wysłany ponownie po trzech i następnie sześciu dniach od przesłania formularza. Brak płatności w tym przedziale czasu jest uznawany za brak woli zawarcia umowy. Weryfikacja danych do przelewu.
  d) Przesłane formularze, przekazane Państwu odpowiedzi i potwierdzenia otrzymanych przelewów są archiwizowane w wersji papierowej poza systemem informatycznym. Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych informacji.
  e) Zgodnie z podanymi w mailu z punktu 13b wykonują Państwo płatność za szkolenie ze swojego banku – jest to zwykły przelew, wszelkie prowizje i opłaty za przelew zgodne są z taryfą opłat i prowizji Państwa banku. Minimalizujemy też ryzyko podmienienia numeru konta lub kwoty jakie mogłoby mieć miejsce przy korzystaniu z automatycznych przelewów.
  f) Indywidualne dane dostępowe do szkoleń (linki do materiałów, dane do logowania) przydzielane są 2 razy na dobę na podstawie zaksięgowanych płatności.
  g) Faktury wystawiane są na Państwa prośbę (zaznaczenie pola w formularzu z punktu 13a) z chwilą przyznania dostępu do szkolenia i przesyłane drogą elektroniczną (format pdf). W przypadku późniejszej Państwa decyzji o wystawieniu faktury proszę o kontakt na adres: reklamacje@naszekadry.pl.Wszystkie dokumenty wskazane w powyższych punktach sporządzone będą w języku polskim.

 

 1. Cena. Ceny oferowanych materiałów i szkoleń są podawane w karcie danego szkolenia. Jest to cena brutto podana w złotych polskich, zawierająca wszelkie składniki, w szczególności podatek VAT według aktualnej stawki.

 

 1. Płatność. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem bankowym, zgodnie z punktem 13b Regulaminu.

 

 1. Czas trwania umowy. Jeżeli w szczegółowym opisie szkolenia nie oznaczyłem dłuższego okresu, minimalny dostęp do materiałów i szkolenia wynosi 3 (trzy) miesiące od dnia przekazania danych dostępowych.

 

 1. Ograniczenia regionalne i interoperacyjność. Wystąpienie ewentualnych ograniczeń regionalnych w dostępie do materiałów i szkoleń oraz możliwa interoperacyjność materiałów i szkoleń są zaznaczona na karcie z opisem szkolenia. Jeżeli ww. ograniczenia nie występują, informacja ta także znajduje się na karcie szkolenia.
  (Przykład: Niektóre programy księgowe lub kadrowe prezentowane w szkoleniach mogą wymagać systemu operacyjnego Windows).

 

 1. Reklamacja w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną może być złożona w formie elektronicznej (także telefonicznie) i przesłana na adres: reklamacje@naszekadry.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę opisać zaistniały problem. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od przesłania maila ze zgłoszeniem rozpatrzę reklamację i udzielę odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub poinformuję kiedy i z jakiego uzasadnionego powodu reklamacja będzie rozpatrzona w dłuższym terminie.

 

 1. Treści cyfrowe – zabezpieczenia. Dostarczane materiały i szkolenia są tzw. treściami cyfrowymi. Wszystkie dostarczone materiały są chronione prawem autorskim. Poszczególne treści mogą (nie muszą) być zabezpieczone znakiem wodnym lub kodem zamieszczonym niejawnie w materiałach umożliwiającym ustalenie prawa Klienta do posiadanego dostępu. W ramach dostarczanych szkoleń i materiałów prowadzone jest ogólne, jedynie statystyczne, sprawdzanie działań Klientów, podobnie jak przez pliki cookies – najchętniej oglądane materiały, najczęściej porzucane materiały itp. – w celu stałego ulepszania dostarczanych treści i dostosowywania ich do oczekiwań Klientów.

 

 1. Treści cyfrowe są dostarczane w formatach wymienionych w punkcie 3 regulaminu. W przypadku ewentualnego braku zgodności treści z Państwa sprzętem proszę o kontakt osobisty: reklamacje@naszekadry.pl.

 

 1. Klient i obszar dostawy. Klientem nabywającym odpłatnie materiały i szkolenia może być zarówno Konsument jak i podmiot nie będący Konsumentem. Usługi są świadczone na rzecz polskich rezydentów. Szkolenia prezentują stan prawny, praktyki i rozwiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską.

 

 1. Język. Wszystkie płatne materiały i szkolenia są dostarczane w języku polskim. Bezpłatne materiały mogą być (okazyjnie) zamieszczone także w innych językach.

 

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta.
  a)
  Odstąpienie Klienta od umowy (drogą mailową, reklamacje@naszekadry.pl) przed przesłaniem zapłaty uważa się za umowę niezawartą.
  b) Odstąpienie Klienta od umowy po przesłaniu zapłaty, a przed przyznaniem danych dostępowych i przesłaniem z danymi dostępowymi pierwszych materiałów szkoleniowych (PRZED rozpoczęciem świadczenia), powoduje rozwiązanie umowy. W takim wypadku, po potwierdzeniu przez NaszeKadry.pl drogą mailową przyjęcia rezygnacji, Klientowi zostaną zwrócone wszelkie wpłaty. Zwrot nastąpi na konto, z którego otrzymana była wpłata. Termin wysłania zwrotu – nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy po mailu potwierdzającym rezygnację. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem wpłaconych kwot.
  c) Mail potwierdzający rezygnację proszę przesłać: reklamacje@naszekadry.pl. Treść rezygnacji z usługi znajduje się na stronie: Rezygnacja. Skorzystanie ze wzoru rezygnacji nie jest obowiązkowe. Możliwe jest przesłanie każdej innej wersji oświadczenia o woli odstąpienia od umowy.
  d) Odstąpienie od umowy po rozpoczęciu świadczenia – punkt 24 regulaminu.
 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta – termin.
  a)
  Przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych. Klient w każdym formularzu zamówienia jest informowany o rozpoczęciu spełniania świadczenia przed terminem do odstąpienia od umowy i proszony o zgodę (zaznaczenie pola checkbox) na wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania świadczenia. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Klient nie może skorzystać z 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy.
  b) Informacja o braku prawa do wypowiedzenia umowy znajduje się także na każdej karcie szkolenia.
  c) W przypadku braku zgody (niezaznaczony checkbox) na wcześniejsze świadczenie usługi, dostęp do materiałów cyfrowych zostanie przydzielony po 14 dniach od zawarcia umowy.
 1. Spory i sąd. Staram się wszystkie reklamacje rozpatrywać polubownie. W przypadku jednak drogi sądowej sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnego sporu będzie:
  a) Dla Klientów będących Konsumentami – sąd właściwy wg odpowiednich przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
  b) Dla Klientów nie będących Konsumentami, sąd we Wrocławiu właściwy ze względu na siedzibę firmy Tomasz Nowiński.

 

 1. Możliwość rozstrzygnięcia sporu przez ODR. Klienci nie będący przedsiębiorcami mają możliwość skorzystania z platformy ODR.
  Klauzula informacyjna ODR:
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.

 

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie regulaminu, których polubowne rozstrzygnięcie okazało się niemożliwe, będzie prawo polskie.

 

 1. Aktualność danych. Dokładam wszelkich starań aby prezentowane w witrynie treści były aktualne. Jednak z uwagi na zmienność prawa, w odniesieniu do opublikowanych materiałów dostępnych BEZPŁATNIE, w tym szczególnie bezpłatnych filmów i prezentacji, które w wersjach archiwalnych mogą być dostępne w materiałach witryny. Oświadczam że nie ponoszę odpowiedzialności za zastosowanie tak prezentowanych informacji bezpłatnych przez osobę odwiedzającą witrynę. Zalecam za każdym razem sprawdzenie, czy prezentowana nieodpłatnie wiedza i praktyka jest zgodna z aktualnym stanem prawnym.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin został zaktualizowany w związku z dostosowaniem zapisów do rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz polskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Wcześniejszy regulamin